Snack Trips

2019 시코쿠 여행 – #07 우와지마성

1월 19일 (토)

DxO | DxO ONE | F/5.6 | ISO-100 | 2019:01:19 11:33:17

요산선의 종점, 우와지마역.

DxO | DxO ONE | F/4 | ISO-100 | 2019:01:19 11:35:55

역을 나와 우와지마성을 향해 걷기 시작했다.

DxO | DxO ONE | F/5.6 | ISO-100 | 2019:01:19 11:37:32


DxO | DxO ONE | F/5.6 | ISO-100 | 2019:01:19 11:39:40


DxO | DxO ONE | F/3.5 | ISO-100 | 2019:01:19 11:46:24

우와지마성.

DxO | DxO ONE | F/2 | ISO-100 | 2019:01:19 11:46:45

12개의 현존천수가 있는 성 중 하나이다.

DxO | DxO ONE | F/5 | ISO-100 | 2019:01:19 11:52:32


DxO | DxO ONE | F/2.8 | ISO-100 | 2019:01:19 11:53:06

현존천수가 시코쿠에만 4개가 있다는 것은 어떻게 보면 시코쿠의 존재감을 증명하는 것이 아닐까.

DxO | DxO ONE | F/5.6 | ISO-100 | 2019:01:19 11:57:22

천수각의 크기도 그렇게 크지 않다.

DxO | DxO ONE | F/1.8 | ISO-1000 | 2019:01:19 12:04:06


DxO | DxO ONE | F/5.6 | ISO-100 | 2019:01:19 12:07:30


DxO | DxO ONE | F/2 | ISO-640 | 2019:01:19 12:07:58


DxO | DxO ONE | F/5.6 | ISO-100 | 2019:01:19 12:10:05

잠깐이면 올라서 둘러보기에 충분한 정도.

네번째 현존천수, 올라가본 현존천수는 세번째가 된다.

DxO | DxO ONE | F/5 | ISO-100 | 2019:01:19 12:40:38

다시 우와지마역으로 돌아왔다.

DxO | DxO ONE | F/2 | ISO-160 | 2019:01:19 12:44:57

마츠야마로 돌아가기 위해 타게 될 우와카이가... 호빵맨 열차였다.

DxO | DxO ONE | F/2.8 | ISO-100 | 2019:01:19 12:45:25


DxO | DxO ONE | F/4.5 | ISO-100 | 2019:01:19 12:45:59

음......

DxO | DxO ONE | F/2.8 | ISO-100 | 2019:01:19 12:46:49

처음으로 시코쿠에 갈 때 탔던 시오카제가 호빵맨 열차였는데, 2년만이다.

DxO | DxO ONE | F/10 | ISO-800 | 2019:01:19 12:54:09

마츠야마로 고고